วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ ผ้าเบรคหน้า ใบปัดน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-062-073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้าถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคุ้มโกรกมะขามป้อม (คุ้ม 5) หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก คุ้มหนองขอน - ห้วยสามขา หมู่ทีึ่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มป่ารัง - โนนสูง ทำต่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง