วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร ม.16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อประปาพร้อมต่อระบบมิเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกปริ้นเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ ตามโครงการถนนกินได้ (ไร้สารพิษ) ภายในตำบลทัพรั้ง
11  ก.ค. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง