วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถังชักโครกชุดเก่าที่ชำรุดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเสริมคันดินลงลูกรัง คุ้ม 2 บ้านหมอตุน หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ)ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำคลองอีสานเขียวบ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนฝายน้ำล้นเสียหายจากอุทกภัย ถนนคุ้ม 4 บ้านโกรกมะขามป้อม ฝายโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายทัพรั้ง - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 1 , ถนนคอนกรีตสายในบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 , ถนนสายหนองยาง ตลุกหมู และถนนคอนกรีตสายหลังวัดหนองยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง