วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2564
เหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กฌ 3445 นครราชสีมา
5  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อหินพรีมิกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ด้านหน้าสำนักงาน อบต.ทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้ารถเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 441-055-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง