วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสัีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ปรับปรุงอาคารและจัดทำเปลี่ยนแปลงหลังคาห้องเก็บของและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ได้เหมาสมและปลอดภัยถูกสุขลักษณะสำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย โรงเรียน 8 แห่งในเขตพื้นที่ตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - หนองยาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างงานขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง