วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
จ้างกำจัดวัชพืชในแหล่งสระประปาน้ำคลองอีสานเขียวบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกในซอยต่างๆ ภายในบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล้ดทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบคลองอิสานเขียวจากศาลาประชาคม หมู๋ที่ 3 เขตติด หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง