วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาชุดควบคุมกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างดำเนินการนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด คันหมายเลขทะเบียน งท 3326 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร่้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ไซริ่ง เข็มฉีดยา เหรียญ และบัตรประกัน ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองอิสานเขียวและคันสระประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มีนาคม 2566 จำนวน 18 วัน และนมปิดเทรม จำนวน 30 วัน) รวม 48 วัน นม ยู เอช ที รสจืดขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน และเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง