วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑ (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง