วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศุนย์พัฒนาเด็กเล้กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตา่ดำ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถังชักโครกชุดเก่าที่ชำรุดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเสริมคันดินลงลูกรัง คุ้ม 2 บ้านหมอตุน หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ)ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง