วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการจัดทำปฏิทิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาร 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 60 วัน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (งานสวัสดิการและการสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง