วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างดำเนินการตรวจเช็คระยะ 60,000 กม. และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน งจ 3465 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านกุดไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง