วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแยกเข้าหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์งานเอกสารและเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง