วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กืั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียนและครูบุคลาการทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3(มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม 8 ประการ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3(มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าพื้นที่และต่ออายุโดมิเนม (เว๊ปไซต์) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2565 นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างการนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด คันหมายเลขทะเบียน งท ๓๓๒๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง