วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564 นมพลาสเจอไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2564 นมพลาสเจอไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมารประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2(หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านมาบค่าย (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาค่าจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง