วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 132 วัน(วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง ๘ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน (เฉพาะวันทำการ) นมพาสเจอไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านโกรกมะขามป้อม - หนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อโต๊ะหินอ่อน โคมไฟโซล่าเซล ต้นไม้ อ่างน้ำ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมสำนักงาน อบต.ทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคุ้มกะปะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง