วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่ง ติดตั้ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมทักษะ ทำความสะอาดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคันดิน/หินคลุกสายบ้านเดิ่นตะโก - โนนลอย (หนองหอย) หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทัพรั้ง - โคกเพชร นม.5260 หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง, หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดินเดินตะโก - หนองกระทุ่ม - ดอนขวาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - เดิ่นตะโก (ป่าช้า) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 3445 นครราชสีมา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)