วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มป่ารัง - โนนสูง ทำต่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคุ้มโกรกมะขามป้อม (คุ้ม 5) หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่ง ติดตั้ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมทักษะ ทำความสะอาดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคันดิน/หินคลุกสายบ้านเดิ่นตะโก - โนนลอย (หนองหอย) หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทัพรั้ง - โคกเพชร นม.5260 หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง, หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดินเดินตะโก - หนองกระทุ่ม - ดอนขวาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - เดิ่นตะโก (ป่าช้า) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง