วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-054-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และโคมไฟ อาคารสำนักงาน อบต.ทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น วีไอพี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น วีไอพี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง