วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายหลังทัพรั้งโมเดล บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายตะเคียนงาม - ทัพรั้งพัฒนา (หลังโรงเรียนทัพรั้ง) หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยสามขา โคกสุวรรณ ตำบลมาบกราด หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายตะวันออกบ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 (คุ้มที่ 1) ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมาบค่าย - คุ้มป่ารังงาม หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายบ่้านเต็งเตี้ย - โคกสุวรรณ หมู่ที่ 12 , ถนนสายเลียบคลองอิสารเขียว หมู่ที่ 13 ,ถนนสายบ้านมาบค่าย- บุเหว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง 3 แยก - ไปวัดโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทรายในสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง