วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมาบค่ายคุ้มป่ารังงาม หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตแยกเข้าหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคุ้มที่ 1 บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางทัพรั้ง-โคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายข้างวัดหนองยางถึงบ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางบ้านโกรกมะขามป้อมหนองยาง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง