วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม 8 ประการ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อจัดหาชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียนและครูบุคลาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างราวสะพานสระประปาสาธารณะหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยบ้านตายูร หมู่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง