วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑ (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคไม่เพียงพอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการขยายท่อน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง