วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแนเนอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมเก้าอี้เบาะพิงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อกล้องวงจรปิดในสำนักงานและนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จำนวน 8 ชุด พร้อมจอโทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแนเนอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน 11 รายการ เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน 11 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถ EMS (กู้ชีพ - กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน - โนนงิ้ว หมู่ที่ 15