วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือนิทานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปรฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (ห้องโดยสารด้านหน้า) ของรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
เหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-058-035
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนงิ้ว-โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาแอร์ และเปลี่ยนเซ็นเซอร์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง