วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อตามโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนบริเวณจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อตามโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนบริเวณจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน 11 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน - โนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม คันดินกุดตาดำเสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค บ้านกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน - โนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)