วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการขยายท่อน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างดำเนินโครงการสูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 18 เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อทรายอะเบท และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง ชนิดพ่นหมอกควัน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ กองอำนวยการ และเต้นท์นักกีฬาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง