วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนเลียบคลองอิสานเขียวสายเต็งเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างปรับเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสายหนองตอ - โกรกมะขามป้อม - ดอนเปล้า เสียหายจากอุทกภัยภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนเลียบคลองอิสานเขียวสายตลุกชงโค -เดิ่นตะโก ,ถนนคลองอิสานเขียวบ้านเดิ่นตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าเครื่องขยายเสียงและจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อโล่ รางวัลการประกวดนางนพมาศโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจ้างงานเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสียหายจากอุทกภัยภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำฝายกั้นน้ำสระประปาคลองอีสานเขียวบ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นมพาสเจอรืไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง