วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน 11 รายการ เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน 11 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถ EMS (กู้ชีพ - กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน - โนนงิ้ว หมู่ที่ 15
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินคลองกุดตาดำที่เสียหายเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามฟุตซอลและเตรียมสถานที่พร้อมค่ารื้อถอน ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ กองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลทัพรั้ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๐๕๙-๐๕๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างดำเนินการนำรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน งน 8842 นครราชสีมา เข้ารับการซ่อมบำรุงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อค่าอุปกรณ์กีฬาใช้สำหรับแข่งขัน ถ้วยรางวัล และค่าชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาและค่าเสื้อสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผุ้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตวอลตำบลทัพรั้ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง