วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคุ้มกะปะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านกุดไผ่ (ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวบ้านปรางค์ชุมชนโบราณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ภายในตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5,8,9,16,20 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 142 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวบ้านปรางค์ชุมชนโบราณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ภายในตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5,8,9,16,20 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 142 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ วัสดุการศึกษาและะเครื่องเล่นพัฒนาเการของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง