วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น วีไอพี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น วีไอพี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผุ้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกดินแดง ห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกสุวรรณ - เต็งเตี้ย ข่วงแยกบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 รื้อบดอัดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกซ่อมแซม 20 ลูกบาศก์เมตร และเสริมผิวทาง asphaltic concrete หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 7 เมตร ยาว 180 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 4 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2566 นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง