วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างงานเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสายโนนสำราญ - ดอนเปล้า สายโกรกมะขามป้อม - โนนงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนเลียบคลองอิสานเขียวสายเต็งเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างปรับเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสายหนองตอ - โกรกมะขามป้อม - ดอนเปล้า เสียหายจากอุทกภัยภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนเลียบคลองอิสานเขียวสายตลุกชงโค -เดิ่นตะโก ,ถนนคลองอิสานเขียวบ้านเดิ่นตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าเครื่องขยายเสียงและจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อโล่ รางวัลการประกวดนางนพมาศโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง