วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-058-035 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Inkjet สี หมายเลขครุภัณฑ์ 416-060-068 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านโกรกมะขามป้อม - ดอนเปล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง