วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านสมใจ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาใช้สำหรับแข่งขัน และถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลทัพรั้ง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อทรายอะเบท ผลิตภัณฑ์ยุง และอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง