วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2566
30  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของศูย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง