วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาใช้สำหรับแข่งขัน ถ้วยรางวัล และค่าชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา และค่าเสื้อสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลทัพรั้ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุหินพรีมิกสำเร็จรูป ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-054-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และโคมไฟ อาคารสำนักงาน อบต.ทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง