วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 59 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 (เฉพาะวันทำการ) นมพาสเจอไรส์รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดินเลียบคลองกุดตาดำและคันดินคลอง บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมา ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเครื่องขยายเสียง เวทีกลางพร้อมตกแต่งเวที ในการตกแต่ง และจัดสถานที่ และค่ารื้อถอน ค่าทำความสะอาดสถานที่ โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อโล่ หรือถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศ โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงว่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ (เช่า) เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านโนนสูง (ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง