วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนม (เว๊ปไซต์) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถจักรยานยนต์) ทะเบียน 1 กฌ 3445 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานในการฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ จำนวน ๘ รายการ เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการปลูกต้นไม้ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (2 กล 9044) (งฉย 385) (ขษร 155) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อธงสีปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง