วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑ (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑ (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง