วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (2 กล 9044) (งฉย 385) (ขษร 155) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อธงสีปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน - โนนงิ้ว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านห้วยหุงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อธงสีปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง