วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2567
ซื้อเมล็ดปอเทือง ตามโครงการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน สำหรับเกษตรกรภายในตำบลทัพรั้ง (ปลูกปอเทืองทำปุ๋ยพืชสด ลดต้นทุนการผลิต ลดภาวะมลพิษ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างดำเนินการนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนด (รถกู้ชีพ - กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง