วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ภัยแล้ง) บ้านดอนขวางและบ้านกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างนำรถยนต์ของทางราชการเข้าตรวจเช็คระยะ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของหมู่บ้านในการส่งเสริมความรู้แก่หมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างนำรถยนต์ของทางราชการเข้าตรวจเช็คระยะ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง