วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกดินแดง - โนนงิ้ว หมู๋ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - หนองตอ หมู๋ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กฯ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องสำรองไฟฟ้า (800VA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจการกู้ชีพ กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง