วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวบ้านปรางค์ชุมชนโบราณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ภายในตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5,8,9,16,20 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 142 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ วัสดุการศึกษาและะเครื่องเล่นพัฒนาเการของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวบ้านปรางค์ชุมชนโบราณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ภายในตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5,8,9,16,20 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 142 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดกล่อง) ปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ วัสดุการศึกษาและะเครื่องเล่นพัฒนาเการของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๓ (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑(กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างดำเนินการนำรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา เข้ารับการซ่อมบำรุงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง