วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินพรีมิก) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนคันดิน ตลุกชงโค - หนองปรือ หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง