วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 416-065-096 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (2 กล 9044),(งฉย 385) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายของโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างดำเนินโครงการสำรวจสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลของโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา,เสื้อกีฬา พร้อมสกรีนเบอร์และตัวอักษรด้านหลัง (สำหรับนักกีฬา) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างจัดเตรียมสนามเพื่อการแข่งขัน,จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ กองอำนวยการและเต้นท์นักกีฬาหมู่บ้าน,จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา,จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงของโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง