วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา บ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่-ห้วยสามขา บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8, บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9
31  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา บ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่-ห้วยสามขา บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8, บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เรื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโนนโบส หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านมาบค่าบ (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)