วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เรื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโนนโบส หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านมาบค่าบ (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทัพรั้ง - โคกเพชร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ค่าดอกไม้พิธีเปิด และค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณืสำหรับเข้าอบรมตามดครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล่้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง