วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ค่าดอกไม้พิธีเปิด และค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณืสำหรับเข้าอบรมตามดครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล่้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลทัพรั้ง จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดไผ่ - ห้วยสามขา ช่วงบ้านกุดไผ่-บ้านโคกดินแดง - บ้านห้วยหุงเกลือ - บ้านมาบลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยเกษมสมบูรณ์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง