วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกเข้าหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ทุกเส้น ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒานเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง