วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเส้นคลองอิสาน ตลุกชงโค - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ไซริ่ง เข็มฉีกยา เหรียญ และบัตรประกัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกระทุ่ม - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 84 วัน ทำการ
10  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 84 วัน ทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)