วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสายส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดของกล้องวงจรปิดด้านหน้าถนนองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยานต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการจัดทำปฏิทิน อบต.ทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-065-013 เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง