วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ช่วยสุวิทย์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (Canon LBP6030 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-061-070) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรเงรียน ทั้ง 8 โรงเรียน และศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 จำนวน 83 วัน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ของค์การบริหารสว่นตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อเมล็ดพันธุืผักและวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี สำหรับบริโภคหรือจำหน่ายในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างถ่ายเอกสารแผนจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อเมล็ดพันธุืผักและวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี สำหรับบริโภคหรือจำหน่ายในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง