องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จึงขอแจ้งให้ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่ เกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสินค้าดังกล่าวให้เกิดความตระหนักและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคต่อไป

2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13
2022-12-13
2022-11-30
2022-11-17