องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทัพรั้ง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง และ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออำเภอพระทองคำ ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.koratdla.go.th,www.tuprang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๙๗๒๔๔๕ ในวันและเวลาราชการ
 


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทัพรั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง