องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่สู่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายวรรธฐณัฏฐ์  นิติศักดิ์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางสมใจ เจริญสุข
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นางบุปผา แบ่งสันเทียะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +